SYST╔MOV╔ INFORM┴CIE - Prßvne informßcie

VÜetky ˙daje a materißly publikovanÚ na www.andretribale.net maj˙ komerŔnř, informatÝvny charakter a m˘×u byŁ pou×itÚ iba pre osobnÚ potreby. Pre ´alÜie publikovanie, ˙pravu, reprodukciu, alebo akÚkożvek inÚ pou×itie ˙dajov a materißlov je potrebnř pÝsomnř s˙hlas andretribale.net. Bez pÝsomnÚho s˙hlasu je pou×itie ˙dajov z www.andretribale.net zakßzanÚ!

andretribale.net. si vyhradzuje prßvo na zmenu ˙dajov bez predchßdzaj˙ceho upozornenia. VÜetky zmeny s˙ platnÚ odo d˛a ich publikovania na www.andretribale.net.

Autorom softvÚrovÚho rieÜenia pre www.andretribale.net je firma AY Productions & Missberry s.r.o., ktorß je jedinřm nositeżom autorskřch prßv. Pou×itÚ softvÚrovÚ rieÜenie content management systÚmu AYCon CMS a ´alÜie ÜpecifickÚ dopl˛uj˙ce moduly na www.andretribale.net nie je mo×nÚ ×iadnym sp˘sobom ÜÝriŁ, upravovaŁ, meniŁ, kopÝrovaŁ, dekˇdovaŁ a vyu×ÝvaŁ tak zÝskanř zdrojovř kˇd, databßzu, alebo jeho Ŕasti samostatne, prÝpadne v spojenÝ s inřm programovřm vybavenÝm.

V prÝpade, ak zistÝte protiprßvne konanie, ktorÚ akřmkożvek sp˘sobom poruÜuje autorskÚ prßva kontaktujte nßs prosÝm e-mailom na: copyright@ay.sk.