SYST╔MOV╔ INFORM┴CIE - Ochrana osobnřch ˙dajov

VÜetky osobnÚ ˙daje, ktorÚ nßm poskytnete na www.andretribale.net s˙ chrßnenÚ v zmysle zßkona ŔÝslo 428/2002 Zbierky zßkonov äO ochrane osobnřch ˙dajovô.

andretribale.net nepo×aduje ×iadne VaÜe osobnÚ ˙daje, pokiaż ich neposkytnete dobrovożnou registrßciou, resp. vyplnenÝm a odoslanÝm niektorÚho formulßra za ˙Ŕelom vyu×itia niektorej s pon˙kanřch slu×ieb alebo zapojenia sa do s˙Ła×e. Na strßnkach www.andretribale.net sa m˘×ete pohybovaŁ slobodne, bez nutnosti prezradiŁ svoju osobn˙ identitu. V prÝpade, ×e nßm pri vyu×itÝ niektorej nami pon˙kanej slu×by, alebo zapojenia sa do s˙Ła×e osobnÚ ˙daje poskytnete, garantujeme ich maximßlnu ochranu pred zneu×itÝm a ich pou×itie vřluŔne len pre potreby andretribale.net. Zßrove˛ vyhlasujeme, ×e vaÜe osobnÚ ˙daje neposkytneme tretÝm osobßm.

andretribale.net. Vßs na VaÜe pÝsomnÚ po×iadanie bezplatne vyradÝ s ktorejkożvek zaregistrovanej slu×by, prÝpadne zma×e vÜetky VaÜe osobnÚ ˙daje z databßzy, ak o to pÝsomne po×iadate.